Όροι χρήσης ιστοτόπου

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

O ιστότοπος www.paradosiakigeysi.gr είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο ηλεκτρονικό κατάστημα) που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Μποτσιβάλης Κ. Παναγιώτης, που εδρεύει στην Καλογρέζα Αττικής, οδός Βυζαντίου 24 και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 044168236 και Δ.Ο.Υ. Ν.Ηρακλείου, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας onar@paradosiakigeysi.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: τηλ: 2102790456 (καλούμενη στο εξής ως η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ).

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα paradosiakigeysi το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.paradosiakigeysi.gr.

Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (καλούμενος στο εξής ως ο επισκέπτης ή/και ο χρήστης ή/και ο πελάτης αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και αγορά προϊόντων) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Περιοδικές αλλαγές

Συνεχώς η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει το ηλεκτρονικό κατάστημα της και τα σχετικά με αυτό προϊόντα και υπηρεσίες, συγχρόνως δε θα ανανεώνει και τη παρούσα πολιτική. Συστήνεται στους επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και πελάτες να διαβάζουν τη διαδικασία αυτή σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές στο περιεχόμενο της παρούσας πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η πολιτική αυτή θα τροποποιείται από καιρό σε καιρό χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση προς τους επισκέπτες ή/και χρήστες ή/και πελάτες.

Η περαιτέρω χρήση και η περιήγηση κάθε επισκέπτη ή/και χρήστη ή/και πελάτη στον ως άνω ιστότοπο, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση και συναίνεση τους με τους παραπάνω όρους χρήσεις, καθώς και με τους παρακάτω περιορισμούς ευθύνης της επιχείρησης.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

H ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”.

Σε καμία περίπτωση η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων / Υπαναχώρηση

Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν το προϊόν ή τα προϊόντα που αγόρασαν και να ζητήσουν την αντικατάσταση τους, μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Στις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, παραδόθηκαν προϊόντα άλλα ή ουσιωδώς διαφορετικά από αυτά που παρήγγειλαν.
  2. Στις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε ελάττωμα στο προϊόν ή λείπει συμφωνημένη ιδιότητα του ή η ιδιότητα που λείπει είναι σημαντική.
  3. Οι πελάτες έχουν το δικαίωμα να επιστρέψουν τα προϊόντα που αγόρασαν και να ζητήσουν την αλλαγή τους με άλλο προϊόν ή προϊόντα μέχρι του ύψους του τιμήματος που έχουν καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα αν επιθυμούν, μέσα σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή του προϊόντος, εξαιρουμένων των προιόντων των οποίων η διατήρηση είναι μικρότερη των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών (φρέσκο γάλα, γιαούρτι, κρέμες κ.α.)

Για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση να συνοδεύεται απαραίτητα με το πρωτότυπο αποδεικτικό αγοράς.

Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους καθώς και τα περιεχόμενα της, να είναι αυτά που κανονικά συνοδεύουν το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (κωδικός προϊόντος, απόδειξη λιανικής πώλησης, δελτίο αποστολής, κ.ά.). Πριν από κάθε επιστροφή συνίσταται να προηγηθεί συνεννόηση με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:

  1. Να επικοινωνήσουν την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ.
  2. Σε περίπτωση αλλαγής του προϊόντος εντός 14 ημερολογιακών ημερών με άλλο ή άλλα μέχρι του ύψους του τιμήματος ή με πρόσθετο τίμημα ή υπαναχώρησης εντός 14 ημερών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.10 του ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί, ήτοι δεκατέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες από την παραλαβή, επιστρέφοντας το αγαθό στην αρχική του κατάσταση αποκλειόμενης της επιβάρυνσής τους με δαπάνη άλλη από τα έξοδα επιστροφής.

    Στην περίπτωση αυτή Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ υποχρεούται να επιστρέψει τα καταβληθέντα από τον πελάτη ποσά εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία υπαναχώρησης του πελάτη.

  3. Το προϊόν πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί.
  4. Το προϊόν να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή.

Επιπλέον, σε περίπτωση που το προϊόν που παραγγέλθηκε, ενώ παρουσιάζεται διαθέσιμο, εξαντληθεί κατά το διάστημα που παρεμβάλλεται ανάμεσα στην παραγγελία και την παραλαβή της παραγγελίας από το προσωπικό της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, τότε η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ οφείλει να έρθει σε επικοινωνία με τον πελάτη εντός εύλογου χρονικού διαστήματος για την διευθέτηση της πορείας της παραγγελίας του που θα περιλαμβάνει ή την επιστροφή χρημάτων ή την αλλαγή του παραγγελλόμενου είδους.

Στην περίπτωση επιστροφής με υπαιτιότητα του πελάτη, αυτός επιβαρύνεται τα έξοδα αποστολής – επιστροφής για το προιόν που επιστρέφει.

Σε περίοδο εκπτώσεων ή προσφορών, οι επιστροφές δεν γίνονται δεκτές.

Το προϊόν αλλάζεται μία (1) μόνο φορά.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς άνευ προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα, το εμπορικό σήμα, τα προϊόντα ή εν γένει τις υπηρεσίες της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή των τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει σε καμμία περίπτωση άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια, κατ’ εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Κατά την πλοήγηση των χρηστών στις σελίδες του παρόντος ιστότοπου και προκειμένου να γίνει παραγγελία μιας ή περισσότερες από τα προϊόντα της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας με τους πελάτες για ενημέρωση για νέα προϊόντα, πιθανόν να ζητείται καταχώρηση στοιχείων που αφορούν στον χρήστη (όπως όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης κλπ.).

Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail που δηλώνει η οποία βρίσκεται υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του, της ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ μη ευθυνόμενης για οποιαδήποτε ζημία από τυχόν πρόσβαση τρίτου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πελάτη. Διευκρινίζεται ότι ο ιστότοπος δεν διαθέτει δημόσια προσβάσιμο κατάλογο ηλεκτρονικών διευθύνσεων των πελατών του. Ως εκ τούτου, τα τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του ιστότοπου προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά,ή οποιουδήποτε άλλου νόμου ισχύει για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ο ιστότοπος ενεργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια παραγγελία και αυτά διαγράφονται μετά την με οποιοδήποτε τρόπο λήξη της συναλλακτικής του σχέσης.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στον ιστότοπο χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλαγής του πελάτη.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Σε περίπτωση που κάποιοι όροι κριθούν άκυροι από τα Ελληνικά Δικαστήρια, η ακυρότητα αυτών δεν επιφέρει την ακυρότητα και των υπολοίπων.

Η μη ενάσκηση από την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ δεν ευθύνεται για παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης, τρομοκρατική ενέργεια κλπ.

Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιουδήποτε προϊόντος ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας.

Η χρήση του παρόντος ιστότοπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους.

Οι προμηθευτές μας

brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img
brands img